JAK TESTOWAĆ ZASILACZE AWARYJNE?

    Analiza publikowanych w prasie komputerowej wyników testów zasilaczy awaryjnych skłoniła autora do zebrania praktycznych wskazówek dotyczących prowadzenia takich testów.

    1. Porównywalność zasilaczy. - Ważne jest aby porównywać zasilacze tej samej klasy. Nie ma sensu porównywanie zasilaczy sinusoidalnych z quasi-sinusoidalnymi, line-interactive z on-line, 300 VA z 1000 VA itd. Porównywanie zasilaczy różnych klas wprowadza w błąd czytelnika. Odpowiednie informacje na ten temat, można uzyskać od producentów zasilaczy UPS.

    2. Pozyskiwanie zasilaczy do testów. - W celu podniesienia wiarygodności wyników testu korzystnie jest badać zasilacze pozyskane w sklepach lub u redystrybutorów, ponieważ producenci lub przedstawiciele są zainteresowani możliwie dobrym wynikiem testu i mogą być skłonni dostarczać modele lepiej wyposażone, bardziej przetestowane niż tak samo oznaczone egzemplarze handlowe. Możemy uznać, że zasilacz pozyskany w sklepie jest typowym reprezentantem testowanego modelu.

    3. Obciążenie testowe. (Jak testować?) - Aby wyniki pomiarów były porównywalne należy używać jako obciążenia testowego zestawu komputerowego. Obciążenie żarówkowe nie jest miarodajne, gdyż moc pobierana przez żarówki jest zależna od napięcia. Obciążenie żarówkowe może służyć np.: do pomiaru stabilności napięcia wyjściowego podczas pracy awaryjnej. Poniższy wykres obrazuje zależność mocy pobieranej przez żarówkę i komputer w zależności od napięcia.

Obciążenie D800M17 i Zarówkowe 140W

        Rys. 1.  Zależność poboru mocy przez obciążenie żarówkowe i komputerowe w funkcji napięcia.

    4. Pomiar czasu podtrzymania. - Czas podtrzymania zasilania (autonomia) podczas pracy awaryjnej jest jednym z najistotniejszych parametrów UPS i bezpośrednio rzutuje na komfort pracy użytkownika. Im dłuższy czas podtrzymania tym większy komfort pracy. Pomiary należy prowadzić obciążając zasilacz awaryjny zestawem komputerowym. W celu zapewnienia powtarzalnych wyników należy zapewnić stabilne parametry pracy poszczególnych komponentów zestawu komputerowego. Przykładowo ustawić średnią jasność monitora i wyświetlać na białym tle tekst w kolorze czarnym na całym ekranie (np.: wyświetlać zawartość dysku w Explorerze), nie dopuszczać do wyłączania monitora i dysków twardych i nie wykonywać żadnych prac na komputerze podczas testów. Przedstawione podejście gwarantuje względnie stały pobór mocy podczas testów. Należy pamiętać, aby pomiary czasu podtrzymania prowadzić po minimum dobowym ładowania wewnętrznych akumulatorów UPS.

    5. Szybkość ładowania akumulatorów. - Ma istotny wpływ na pewność zasilania i można ją zmierzyć prowadząc kolejny test po określonym czasie (np.: po 3 godzinach) po poprzednim teście w tych samych warunkach (tj. identycznym obciążeniu). Uzyskany czas podtrzymania zasilania bezpośrednio wskazuje na efektywność układu doładowującego wewnętrzne akumulatory UPS. Stosunek czasu podtrzymania zasilania po trzech godzinach ładowania akumulatorów do czasu podtrzymania zasilania po 24 godzinach ładowania jest dobrym miernikiem efektywności ładowania a więc i pewności zasilania w szczególności, gdy oba czasy są odpowiednio długie czyli zapewniają odpowiedni komfort pracy.

    6. Analiza instrukcji obsługi. - Zawartość instrukcji obsługi oraz jej forma wiele mówią o wiarygodności dostawcy UPS. Instrukcje obsługi warto przeanalizować pod kątem czytelności, zrozumiałości, kompletności i jednoznaczności.

    7. Wygląd zasilacza. - Analizując wygląd zasilacza warto zwrócić uwagę na jednoznaczność i czytelność oznaczeń. Dotyczy to zarówno typu zasilacza, producenta jak i opisów elementów wyposażenia (tj. wejść, wyjść, przełączników oraz ich parametrów elektrycznych). Opisy powinny być trwałe (tj. takie, których nie można usunąć). Oznaczenia powinny zapewnić użytkownikowi poprawne podłączenie zasilacza bez instrukcji obsługi i dotarcie do producenta nawet po wielu latach eksploatacji.

    8. Ergonomia. - Łatwość obsługi jest istotnym elementem eksploatacji zasilacza. Sposób włączania zasilacza powinien być oczywisty (tj. niewymagający instrukcji obsługi). Sygnalizacja stanów pracy zasilacza powinna być intuicyjna i uwzględniać inwalidów.

    9. Bezpieczeństwo danych. - Jednoznaczna i powtarzalna sygnalizacja ma istotny wpływ na bezpieczeństwo danych. Dotyczy to głównie sygnalizacji stanu akumulatorów bliskiego rozładowaniu. Czas ten powinien być odpowiednio długi, aby umożliwić użytkownikowi bezpieczne zakończenie pracy na komputerze (np.: minimum 2 min), ale nie za długi, aby w pełni wykorzystać pojemność akumulatorów (np.: maksymalnie 4 min). Czas ten powinien być powtarzalny w każdych warunkach pracy (tj. m.in. po 3 godzinach ładowania).

    10. Wyposażenie zasilacza. - Warto zwrócić uwagę na wyposażenie zasilacza w zakresie fizycznym i funkcjonalnym. Jeżeli np.: zasilacz wyposażony jest w gniada wyjściowe sieciowe typu komputerowego to czy posiada odpowiednią ilość sznurów połączeniowych umożliwiającą podłączenie tej ilości odbiorników lub jeżeli posiada nietypowe złącza komunikacyjne, to czy posiada w komplecie odpowiedni przewód połączeniowy itp. Wyposażenie funkcjonalne to układy AVR, KF, AG, TEL, COM, ciągły pomiar mocy, współpraca z różnym oprogramowaniem i systemami. Wyposażenie rzutuje na obszar zastosowań zasilacza.

    Bardziej szczegółowe badania UPS z wykorzystaniem odpowiedniego oprzyrządowania można prowadzić zgodnie z zasadami omówionymi w opracowaniu poświęconym testom zasilaczy awaryjnych.

STRONA GŁÓWNA