TESTY ZASILACZY AWARYJNYCH LINE-INTERACTIVE

 

 

ZAKRES POMIARÓW

 

 

UKŁAD POMIAROWY

 

WYNIKI TESTÓW

 

 

 

ZAKRES POMIARÓW

 

Pomiary zasilaczy awaryjnych prowadzone są w pięciu kategoriach z wykorzystaniem układu pomiarowego opisanego na końcu opracowania.

 

a)     Opis zasilacza i pomiary podstawowe.

b)     Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego.

c)      Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego.

d)     Testy zasadnicze.

e)     Pomiary dodatkowe.

 

Każde z wymienionych testów wnoszą pewne informacje o testowanym zasilaczu awaryjnym oraz o jego producencie, omówiono je przy okazji opisu poszczególnych testów. Skompilowane wyniki testów zamieszczane są w podsumowaniu.

 

 

Opis zasilacza i pomiary podstawowe

 

Krótka charakterystyka testowanego zasilacza awaryjnego UPS z ewentualnym zdjęciem, opisem kompletu i odnośnikiem do parametrów producenta.

W zakresie pomiarów podstawowych mierzone są progi przełączania na pracę awaryjną i powrotu z pracy awaryjnej, progi przełączania na pracę z AVR i powrotu, skok napięcia przy załączeniu AVR. Pomiary podstawowe mają na celu określenie ewentualnej zgodności zmierzonych wartości z danymi producenta. Wyniki pomiarów zebrano w tabeli poniżej.

 

tabela 1

 

ULl-b

ULb-l

UHl-b

UHb-l

ULl-AVR

ULAVR-l

DULAVR

UHl-AVR

UHAVR-l

DUHAVR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uwagi:

 

Oznaczenia:

ULl-b Dolny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS przechodzi na pracę awaryjną.

ULb-l – Dolny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS powraca z pracy awaryjnej na pracę
z sieci zasilającej.

UHl-b – Górny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS przechodzi na pracę awaryjną.

UHb-l – Górny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS powraca z pracy awaryjnej na pracę
z sieci zasilającej.

ULl-AVR – Dolny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS przełącza się na pracę z AVR (układ skokowej stabilizacji napięcia).

ULAVR-l – Dolny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS powraca z pracy AVR na pracę
 z sieci zasilającej.

DULAVR – Skok napięcia wyjściowego przy przejściu na AVR (próg dolny).

UHl-AVR – Górny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS przełącza się na pracę z AVR.

UHAVR-l – Górny próg napięcia sieciowego, przy którym zasilacz UPS powraca z pracy AVR na pracę
z sieci zasilającej.

DUHAVR – Skok napięcia sieciowego, przy przejściu na AVR (próg górny).

 

 

W tej części testów uwzględniane są w ocenie następujące elementy:

 

1) Wyposażenie zasilacza i jego zgodność z instrukcją obsługi.

2) Zgodność zmierzonych wartości progów z danymi zawartymi w instrukcji.

3) Opis na stronach internetowych i jego zgodność z rzeczywistością.

 

ad 1) Wyposażenie jest kompletne, jeżeli:

-         Zasilacz zawiera odpowiednie opakowanie, w którym znajdują się niezbędne elementy do jego podłączenia.

-         Zasilacz posiada instrukcje obsługi opisującą jednoznacznie zasady podłączenia, uruchomienia i eksploatacji zasilacza awaryjnego.

-         Zasilacz posiada jednoznaczne trwałe oznaczenie typu oraz opisy wszystkich elementów (złączy), w które jest wyposażony.

-         Wyposażony jest w akumulator (jako najistotniejszy element) zgodny z opisem w instrukcji obsługi lub lepszy.

Tak wyposażony zasilacz otrzymuje 1 punkt. Niespełnienie któregoś z wymogów oznacza – 0.

ad 2) Jeżeli zmierzone wartości progów nie odbiegają od wartości deklarowanych przez producenta więcej niż 5V to uznawane są za poprawne. Ten przypadek oceniany jest 1 punktem. Niespełnienie wyżej wymienionego warunku oznacza – 0.

ad 3) Zgodny z rzeczywistością opis na stronach internetowych punktowany jest - 1. Niezgodność lub brak opisu oznacza – 0.

         Wyniki umieszczane są w tabeli, której wzór przedstawiono poniżej.

 

tabela 2

 

Lp.

elementy oceny

ocena

uwagi

1

Wyposażenie

(0, 1)

 

2

Progi

(0, 1)

 

3

Internet

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny za oceniane elementy.

·        Maksymalna ocena wynosi 3.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

Oceny uzyskane w tej części testów wskazują częściowo na rzetelność producenta lub dystrybutora badanego zasilacza awaryjnego w stosunku do użytkownika końcowego.

 

 

Weryfikacja własności zasilacza UPS w odniesieniu do cech dobrego zasilacza awaryjnego

 

Ocena spełniania przez UPS cech dobrego zasilacza awaryjnego zostanie przedstawiona
 w tabeli przy uwzględnianiu następujących kryteriów:

                  1). Prosta obsługa – Maksymalna ocena wynosi 1, minimalna 0, możliwa jest ocena 0,5 w przypadku, gdy wymóg spełniony jest w połowie np. wyłącznik ulokowany jednoznacznie, ale monostabilny (brak możliwości określenia stanu włączenia i wyłączenia).

                  2). Jednoznaczna sygnalizacja – Spełnienie opisanych wymogów oznacza 1, niespełnienie 0. Możliwe jest rozszerzenie sygnalizacji. Nie każde rozszerzenie sygnalizacji dostarcza nowych jednoznacznych informacji. Osobna lampka „wymień akumulator” – tak, linijka wskazująca poziom naładowania akumulatorów – nie! Wynika to z metody pomiaru stanu akumulatorów przez śledzenie panującego na nich napięcia, które nie odzwierciedla ich rzeczywistego stanu naładowania i w efekcie wprowadza w błąd użytkownika UPS.

                  3) Wydłużenie żywotności akumulatorów – Przewidziane oceny to 1 lub 0. Fakt ciągłego ładowania akumulatorów po włączeniu zasilacza do sieci zasilającej bez włączonego wyłącznika sieciowego zawsze prowadzi do skrócenia żywotności akumulatorów.

                  4) Sprawność zasilacza podczas pracy awaryjnej – Na ocenę ma wpływ konstrukcja zasilacza. Pewnym obiektywnym wskaźnikiem sprawności przetwornicy jest czas podtrzymania zasilania podczas pracy akumulatorowej z pełnym obciążeniem wyjścia zasilacza. Przewidywana punktacja to 1(duża sprawność) lub 0 (mała sprawność).

                  5) Filtr sieciowy – Ocena 0 oznacz brak filtra, 0,5 - filtr niepełny np.: tylko warystorowy, 1- filtr LC i warystorowy.

                  6) Gniazda wyjściowe – 0 oznacza brak gniazd w polskim standardzie, 0,5 – gniazdo lub więcej w polskim standardzie bez zabezpieczeń lub jedno z zabezpieczeniami, 1- dwa lub więcej gniazd w polskim standardzie z zabezpieczeniami.

                  7) Obudowa – ocena 0 w przypadku obudowy plastikowej, 0,5 – obudowa metalowa z otworami, 1 – obudowa metalowa zamknięta.

                  8) Dwa bezpieczniki sieciowe faza/zero – ocena 0 – jeden bezpiecznik, 1 – dwa bezpieczniki.

                  9) Dwubiegunowe odłącznie wyjścia – ocena 0 – brak, 1 – jest.

               10) Identyfikowalność zasilacza – spełnienie wymogów – 1, nie spełnienie – 0.

               11) Zabezpieczenie obwodów akumulatora – jest bezpiecznik – 1, brak – 0.

 

tabela 3

 

Lp.

cecha

ocena

uwagi

1

Obsługa

(0, 0.5, 1)

 

2

Sygnalizacja

(0, 1)

 

3

Żywotność akumulatorów

(0, 1)

 

4

Sprawność na awarii

(0, 1)

 

5

Filtr sieciowy

(0, 0.5, 1)

 

6

Gniazda wyjściowe

(0, 0.5, 1)

 

7

Obudowa

(0, 0.5, 1)

 

8

Bezpieczniki faza/zero

(0, 1)

 

9

Odłączanie wyjścia

(0, 1)

 

10

Identyfikowalność

(0, 1)

 

11

Zabezpieczenie akumulatora

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny za posiadanie lub nie określonych cech dobrego zasilacza awaryjnego.

·        Maksymalna ocena wynosi 11.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

 

Ocena uzyskana w tej części testu odzwierciedla poziom bezpieczeństwa zapewniony użytkownikowi, zasilanym urządzeniom oraz ergonomię obsługi zasilacza awaryjnego.

 

 

Ocena układów dodatkowych zasilacza awaryjnego

 

Podobnie jak w przypadku cech dobrego zasilacza tak i wyposażenie dodatkowe zostanie ujęte w formie tabeli zgodnie z niżej podanymi kryteriami:

1)     RST – układ „zimnego startu”. 0 - brak układu, 0,5 oznacza, że jest, ale mało użyteczny, 1 - zasilacz jest wyposażony w funkcje „zimy start”, która umożliwia uruchomienie, co najmniej jednego zestawu komputerowego z monitorem 15”.

2)     AVR układ stabilizacji napięcia wyjściowego. 0 - brak układu, 0,5 – Przejście na AVR poprzedzone jest pracą awaryjną, 1 – AVR podwyższający napięcie, 1,5 – AVR podwyższający i obniżający lub dwustopniowo podwyższający napięcie.

3)     AG układ umożliwiający współpracę zasilacza z agregatem prądotwórczym. 0 - brak układu,
1 – UPS jest wyposażony w taki układ.

4)     KF – układ umożliwiający zabezpieczenie zasilania urządzeń biurowych innych niż komputery. 0 - brak układu, 1 – UPS jest wyposażony w taki układ.

5)     COM – układ złącza szeregowego. 0 - brak złącza komunikacyjnego, 0,5 - oznacza złącze pracujące jako sygnałowe lub rozkazowe bez separacji galwanicznej sygnałów, 1 - jw., ale z separacją galwaniczną, 1,5 - w przypadku obsługi komunikacji sygnałowej i rozkazowej z galwaniczną izolacją sygnałów, 2 - jw., ale w trybie rozkazowym dodatkowo obsługuje więcej niż jeden protokół transmisji (oznacza współprace z oprogramowaniem różnych producentów).

6)     TEL – filtr linii telefonicznej. 0 - oznacza, że zasilacz nie jest wyposażony w filtr linii telefonicznej, 1 – jest wyposażony.

7)     CPM – układ ciągłego pomiaru mocy. 0 - brak układu, 1- jest układ.

8)     GWA – „gorąca” wymiana akumulatorów. 0 - oznacza brak układu, 0,5 – jest wymiana, ale brak wskaźnika zużycia akumulatorów lub możliwość błędnego połączenia przy wymianie, 1 – jest wskaźnik zużycia akumulatorów, łatwo dostępna komora akumulatorów, brak możliwości błędnego montażu a operacja wymiany możliwa przy włączonym UPS.

9)     WBP – wyjście bez podtrzymania. 0 – brak układu, 0,5 – część z warunków a, b, c, d jest niespełniona, 1 – wszystkie warunki spełnione.

10)      SOW sekwencyjne odłączanie wyjść. 0 – brak układu, 1 – jest układ.

11)      ZR – „zbiornik rezerwowy”. 0 – funkcja nie występuje, 1 – funkcja obsługiwana. W przypadku, gdy UPS jest wyposażony w niezależne układy ładowania akumulatorów i odłączania wyjścia to taka funkcja jest możliwa do zrealizowania. Z reguły ustawianie poziomu naładowania akumulatorów, przy którym następuje załączenie wyjść realizowane jest przy pomocy oprogramowania monitorującego.

12)      KCP – kalibracja czasu podtrzymania. 0 – funkcja nie realizowana, 1 – funkcja realizowana.

13)      AS – automatyczny start zasilacza. 1 - układ występuje, 0 – brak układu.

 

tabela 4

 

Lp.

układ

ocena

uwagi

1

RST

(0, 0.5, 1)

 

2

AVR

(0, 0,5, 1, 1,5)

 

3

AG

(0, 1)

 

4

KF

(0, 1)

 

5

COM

(0, 0.5, 1, 1,5, 2)

 

6

TEL

(0, 1)

 

7

CPM

(0, 1)

 

8

GWA

(0, 0,5, 1)

 

9

WBP

(0, 0,5, 1)

 

10

SOW

(0, 1)

 

11

ZR

(0, 1)

 

12

KCP

(0, 1)

 

13

AS

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny za posiadanie lub nie określonych układów.

·        Maksymalna ocena wynosi 14,5.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

Ocena uzyskana w tej części testów wskazuje na poziom wyposażenia dodatkowego UPS podnoszący funkcjonalność zasilacza awaryjnego.

 

 

Testy zasadnicze

 

Zasilacz awaryjny podawany jest pięciu testom podstawowym a następnie pomiarom dodatkowym. W zakresie testów podstawowych są wykonywane testy z obciążeniem rezystancyjnym (żarówkowym) wyjścia UPS i z obciążeniem komputerowym. Poniżej opisano poszczególne testy:

 

1.      Na wyjściu zasilacza znajduje się żarówka 100W. Celem testu jest obserwacja zachowania zasilacza podczas pracy awaryjnej przy małym obciążeniu rezystancyjnym.

2.      Wyjście zasilacza obciążone jest żarówkami o mocy 0,6 *Pmax , gdzie Pmax jest mocą maksymalną deklarowaną przez producenta i wyrażoną w VA. Jest to test przy dużych obciążeniach i dostarcza pewnych informacji na temat sprawności falownika UPS.

3.      Obciążeniem UPS jest komputer z procesorem Duron 800 MHz i monitorem 17”. Jest to test z typowym współczesnym obciążeniem zasilacza awaryjnego (nie dotyczy zasilaczy awaryjnych UPS ok.300 VA).

4.      Obciążeniem UPS jest komputer z procesorem Celeron 533 MHz i monitorem 15”. Współcześnie jest to jedno z najmniejszych obciążeń komputerowych współpracujących z UPS.

5.      Ten test prowadzony jest po teście 4 z tym samym obciążeniem po trzech godzinach ładowania akumulatorów. Celem tego testu jest określenie wydajności układu ładowania akumulatorów UPS.

 

Pomiary prowadzone są z wykorzystaniem układu pomiarowego zamieszczonego na końcu opracowania. Po symulacji zaniku zasilania wyłącznikiem WY kontrolowane są następujące parametry:

·        Skuteczne napięcie wyjściowe UPS.

·        Szczytowe napięcie wyjściowe.

·        Napięcie na akumulatorach.

·        Czas pracy awaryjnej.

·        Czas sygnalizacji „akumulator bliski rozładowania”.

Wszystkie testy oprócz piątego poprzedzone są 24 godzinnym ładowaniem akumulatorów z wykorzystaniem własnej ładownicy zasilacza awaryjnego. Dane z testów są umieszczane w tabeli, której wzór przedstawiono poniżej.

 

tabela 5

 

Model UPS

Nr testu

Napięcie wyjściowe

Napięcie aku.

Czas

Uwagi

Uskmin

Uskmax

DUsk

Umax

UakuLB

UakuEND

tmax

tLB

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenia:

Uskmin – Minimalne napięcie skuteczne na wyjściu zasilacza awaryjnego podczas testu.

Uskmax – Maksymalne napięcie skuteczne na wyjściu zasilacza awaryjnego podczas testu.

DUsk – Zmiany napięcia skutecznego na wyjściu zasilacza awaryjnego podczas testu.

Umax – Maksymalne napięcie szczytowe na wyjściu zasilacza awaryjnego podczas testu.

UakuLB – Napięcie na akumulatorach, przy którym następuje sygnalizacja „akumulator bliski rozładowania”.

UakuEND – Napięcie akumulatorów, przy którym następuje wyłączenie zasilacza awaryjnego.

tmax – Całkowity czas pracy awaryjnej przy określonym obciążeniu (zawiera również tLB).

tLB – Czas sygnalizacji „akumulator bliski rozładowania”.

 

 

Wyniki pięciu testów podstawowych wskazują na rzeczywistą przydatność testowanych zasilaczy awaryjnych.

Zasadniczym parametrem jest czas podtrzymania zasilania na pracy awaryjnej. Zbyt krótki czas podtrzymania jak również czas sygnalizacji tLB „akumulator bliski rozładowania” może być przyczyną utraty danych przez użytkownika. Czas pracy awaryjnej po trzygodzinnym ładowaniu akumulatorów wskazuje na możliwość stosowania UPS w trudnych warunkach zasilania.

Szczytowe napięcie wyjściowe podczas pracy awaryjnej daje informacje o zakresie stosowalności UPS. Zbyt wysokie napięcie skuteczne Uskmax podczas pracy awaryjnej przekraczające górny próg załączania UPS wraz dużym napięciem szczytowym Umax może spowodować uszkodzenie urządzeń małej mocy czułych na podwyższone napięcie zasilania. Periodyczne skokowe zmiany napięcia wyjściowego UPS podczas pracy awaryjnej uniemożliwiają zastosowanie takiego zasilacza awaryjnego do oświetlenia awaryjnego lub oświetlenia stanowiska pracy powodując jego ciągłą pulsacje.

Poziom napięcia akumulatorów UakuEND ma wpływ na żywotność akumulatorów w przypadku częstych awarii zasilania.

 

 

Pomiary dodatkowe

 

Pomiary dodatkowe mają na celu zaobserwowanie parametrów zasilaczy awaryjnych, które nie ujawniają się w testach zasadniczych a zawierają dodatkową informację na temat konstrukcji zasilaczy, zachowania w warunkach ekstremalnych oraz specyficznych zastosowań. Należą do nich następujące pomiary:

 

1. Obserwacja kształtu napięcia wyjściowego podczas pracy awaryjnej z uwzględnieniem:

a)     Symetrii przebiegu napięcia wyjściowego względem zera (obciążenie żarówką 15W).

b)     Poziomu przepięć (obciążenie żarówką 15W).

c)      Szczytowej wartości napięcia wyjściowego przy braku obciążenia i w pełni naładowanych akumulatorach.

 

2. Pomiar czasu przełączania:

a)     Przy przejściu na pracę awaryjną (obciążenie żarówką 15W).

b)     Przy powrocie z pracy awaryjnej na zasilanie z sieci zasilającej (obciążenie żarówką 15W).

c)      Obserwacja charakteru przejść (przerwa, czas stabilizacji napięcia, widoczne efekty na obciążeniu żarówkowym 15W).

 

3. Obserwacja reakcji zasilacza UPS na obciążenie:

a)     Zachowanie zasilacza podczas przeciążenia na pracy awaryjnej i sieciowej (120%,200%).

b)     Zachowanie zasilacza podczas zwarcia wyjścia na pracy awaryjnej.

c)      Reakcja zasilacza na zdjęcie obciążenia podczas pracy awaryjnej.

 

Obserwacji będą podlegały również: temperatura, hałas i inne wyżej nie wymienione zjawiska związane z pracą zasilacza awaryjnego. Zostaną one jednak opisane tylko w przypadkach nietypowych (np. termiczna deformacja akumulatora, warczenie transformatora itp.)

Pomiary prowadzone w tym punkcji w dużej części są specjalistyczne i wymagają bardziej obszernego omówienia. Jednak, ze względu na ich szczegółowość nie zostaną one tu omówione, zostaną tylko przedstawione oceny uzyskanych wyników wg następujących kryteriów:

 

ad1. a) Przebieg symetryczny względem zera – 1 punkt. Brak symetrii – 0.

b) Brak przepięć oznacza – 1. Przepięcia – 0.

c) Szczytowa wartość napięcia większa od 390V (tj. Umax (230V + 20%)) oznacza – 0. Niższa wartość napięcia szczytowego oznacza – 1.

 

tabela 6

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

symetria przebiegu

(0, 1)

 

b

przepięcia

(0, 1)

 

c

napięcie szczytowe (V)

 

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny mierzonych parametrów.

·        Maksymalna ocena wynosi 3.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

 

ad2. Czasy przełączania mierzone są w serii 10 pomiarów i wybierany jest czas najgorszy i porównywany z danymi producenta. Czas przełączania nie powinien przekraczać 10ms a procesowi przełączania nie powinny towarzyszyć dodatkowe zaburzenia przebiegu zasilającego. Przyjmuje się, że im krótszy czas przełączania tym lepiej. Na czas przełączania składają się czas detekcji i czas reakcji elementu wykonawczego. Ważne jest, aby czas detekcji był odpowiednio długi, gdyż czyni to zasilacz mniej wrażliwym na drobne zakłócenia i nie wywołuje zbędnej pracy awaryjnej. Typowe czasy przełączania na pracę awaryjną mieszczą się między 2ms – 5ms. Czasy powrotu są z reguły krótsze i przy stosowaniu odpowiednich technik przełączania mieszczą się w 1ms.

Kryteria oceny są następujące:

a) 1 – oznacza czas przełączania na awarię zgodny z danymi producenta. 0 – niezgodny.

b) 1 – oznacza czas powrotu z awarii zgodny z danymi producenta. 0 – niezgodny.

c) Występowanie zaburzeń oznacza – 0 punktów, bark zaburzeń – 1.

 

Wyniki pomiaru oraz oceny przedstawiono w tabeli:

 

tabela 7

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

tl-b (ms)

 

(0, 1)

 

b

tb-l (ms)

 

(0, 1)

 

c

zaburzenia

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        tl-b (ms) – czas przełączania na pracę awaryjną.

·        tb-l (ms) – czas powrotu z pracy awaryjnej na zasilanie z sieci.

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny mierzonych parametrów.

·        Maksymalna ocena wynosi 3.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

ad3. Reakcja na obciążenia zasilacza badana jest podczas pracy sieciowej oraz awaryjnej. Najprostsze zasilacze awaryjne nie sygnalizują przeciążenia na pracy sieciowej a na pracy awaryjnej sygnalizacja przeciążenia jest równoważna z wyłączeniem zasilacza. Zachowanie zasilacza będzie porównywane z opisem w instrukcji obsługi i oceniane w następujący sposób:


W punkcie a.
- Przy obciążeniu 120% obciążenia maksymalnego na pracy sieciowej obecność sygnalizacji oznacza jeden punkt a jej brak zero.
- Przy obciążeniu 120% na pracy awaryjnej zasilacz pracuje kilkadziesiąt sekund przy obecnej sygnalizacji oznacza – 1. Inne zachowanie oznacza – 0.
- Przy obciążeniu 200% na pracy awaryjnej zasilacz wyłącza się po chwili jednocześnie sygnalizując stan przeciążenia oceniane jest – 1 punktem. Inne zachowanie oznacza – 0.


W punkcie b.
- Zwarcie wyjścia zasilacza na pracy awaryjnej powodujące jego wyłączenie oceniane jest – 1 punktem. Uszkodzenie zasilacza lub inne zachowanie oznacza – 0.


W punkcie c.
- Pojawienie się napięcia wyższego od górnego progu przełączenia na wyjściu UPS na skutek zdjęcia obciążenia maksymalnego z wyjścia zasilacza podczas pracy awaryjnej oznacza – 0 punktów. Jeżeli
 w tym przypadku zasilacz nie generuje przepięć to otrzymuje 1 punkt.

Wyniki pomiaru przedstawiono w tabeli:


tabela 8

 

Pomiar

mierzony parametr

ocena

uwagi

a

120% Pmax(W) na sieci

(0, 1)

 

120% Pmax(W) na awarii

(0, 1)

200% Pmax(W) na awarii

(0, 1)

b

Zwarcie wyjścia

(0, 1)

 

c

Przepięcia

(0, 1)

 

 

Uwagi:

·        Pmax(W) – moc maksymalna zasilacza awaryjnego wyrażona w Watach.

·        W rubryce ocena przedstawiono możliwe oceny mierzonych parametrów.

·        Maksymalna ocena wynosi 5.

·        W rubryce uwagi znajdują się wyjaśnienia przypadków wątpliwych.

 

Inne nieprzewidziane zjawiska, o których wspomniano na wstępie będą punktowane ujemnie. Każde nieprawidłowe zachowanie oznacza jeden punkt ujemny. Wyniki zostaną zebrane w tabeli:

 

tabela 9

 

Lp.

rodzaj usterki

ocena

uwagi

1

...

- 1

 

2

...

- 1

 

...

...

- 1

 

 

Uwagi:

·        Maksymalna ujemna ocena zależy od ilości usterek.

·        W rubryce uwagi znajduje się opis usterek.

 

Przeprowadzone w tej części testów pomiary dają pewien obraz jakości testowanego zasilacza awaryjnego. Im wyższa ilość punktów dodatnich i krótsze czasy przełączania tym lepszy zasilacz.

 

 

Podsumowanie

 

Wyniki pomiarów w poszczególnych kategoriach zamieszczono w dziewięciu wyżej prezentowanych tabelach. W tej części zostaną one skompilowane do jednej zbiorczej tabeli przedstawionej poniżej.

 

tabela 10

 

Pomiary podstawowe

Cechy dobrego UPS

Wyposażenie UPS

Testy zasadnicze

Pomiary dodatkowe

ocena

max 3

ocena

max 11

ocena

max 14,5

tmax4-5

(min : s)

ocena

max 11

tabela 1, 2

tabela 3

tabela 4

tabela 5

tabela 6, 7, 8, 9

 

Oznaczenia:

tmax4-5 – suma czasów podtrzymania tmax dwóch ostatnich testów zasadniczych z tabeli 5.

 

 

W tabeli 10 zostały wyróżnione kolorem czerwonym dwie kolumny (druga i czwarta) zawierające najistotniejsze wyniki testów. Spełnienie przez zasilacz UPS cech dobrego zasilacza awaryjnego oraz duży czas tmax4-5 bezpośrednio wskazują na jakość zasilacza.

Odpowiednio wysokie oceny w kolumnach trzeciej i piątej wskazują na funkcjonalność i zakres zastosowań testowanego zasilacza awaryjnego.

Ocena zawarta w kolumnie pierwszej może wskazywać na potencjalne wsparcie techniczne i serwisowe producenta lub dystrybutora testowanego zasilacza UPS.

 

Opisany zakres testów jest wynikiem doświadczeń autora i życzeń czytelników. Może być przydatny testującym zasilacze awaryjne dla potrzeb czasopism komputerowych.

 

 

UKŁAD POMIAROWY

 

 

Opis układu pomiarowego:

 

  1. Na wejściu układu pomiarowego na przewodzie fazowym umieszczono rozłącznik R. Rozłącznik służy do symulowania zaniku napięcia w sieci zasilającej.
  2. Obciążenie 1000W za rozłącznikiem na wejściu UPS symuluje impedancję sieci zasilającej podczas jej awarii.
  3. Miernik M3850 wykorzystywany jest do pomiaru napięcia na akumulatorach zasilacza awaryjnego.
  4. Na oscyloskopie HM 1507 prowadzone są obserwacje przebiegu wyjściowego oraz pomiar czasów przełączania. Kanały A i B podłączone są do przewodów roboczych. Punktem odniesienia jest uziemienie. Obserwowanym przebiegiem jest suma przebiegów A i –B. Wejście Z wykorzystywane jest do wyzwalania podczas pomiaru czasów przełączania w modzie cyfrowym pracy oscyloskopu.
  5. Miernik BM817X True RMS wykorzystywany jest do pomiaru napięcia wyjściowego zasilacza UPS.
  6. AT oznacza miejsce, w którym wpinany jest autotransformator podczas pomiarów podstawowych, wtedy miernik M3850 wykorzystywany jest do pomiaru napięcia wejściowego UPS.
  7. Stoper służy do pomiaru czasów podtrzymania zasilania w poszczególnych testach.
  8. Przy ikonach obciążeń opisano, w których testach są one wykorzystywane.

 

strona główna