India - 2014

Delhi Delhi Delhi Delhi Jama Masjid - Delhi Raj Ghat - Delhi
Gurdwara Bangla Sahib - Delhi Lakshmi Narayan Temple - Delhi Delhi Qutub Minar - Delhi Iron Pillar - Delhi Qutub Minar - Delhi
Qutub Minar - Delhi Qutub Minar - Delhi Qutub Minar - Delhi Mehrauli Archaeological Park - Delhi Mehrauli Archaeological Park - Delhi Mehrauli Archaeological Park - Delhi
Shiv Murthi Shiv Murthi Near Delhi Vulcanizer - On the way to Jaipur On the way to Jaipur On the way to Jaipur
On the way to Jaipur Jaipur Hava Mahal - Jaipur Nahargarh Fort - Jaipur Jantar Mantal - Jaipur Jantar Mantarl - Jaipur
Maharaja Palace - Jaipur Maharaja Palace - Jaipur Maharaja Palace - Jaipur Maharaja Palace - Jaipur Maharaja Palace - Jaipur Jaipur
Jaipur Jaipur Jaipur Jaipur Hawa Mahal - Jaipur Jaipur
Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort
Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort Amber Fort
Amber Fort Amber Fort Jaigarh Fort Jaigarh Fort Jaigarh Fort Jaigarh Fort
Jaigarh Fort Jaigarh Fort Jaigarh Fort Jaigarh Fort Jal Mahal -Jaipur Gaitore - Jaipur
Gaitore - Jaipur Gaitore - Jaipur Gaitore - Jaipur Gaitore - Jaipur Gaitore - Jaipur Jaipur
Jaipur Galtaji Temple Galtaji Temple Galtaji Temple Galtaji Temple Galtaji Temple
Galtaji Temple Galtaji Temple Galtaji Temple Sisodia Rani Palace Sisodia Rani Palace Sisodia Rani Palace
Sisodia Rani Palace Hotel - Jaipur Hotel - Jaipur Pushkar Pushkar Pushkar
Pushkar Pushkar Pushkar Pushkar Pushkar Pushkar
Pushkar Pushkar Pushkar Pushkar Pushkar On the way to Fatehpur Sikri
On the way to Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri
Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Fatehpur Sikri Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra
Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra Fort Agra Fort Agra
Taj Mahal - Agra Fort Agra Fort Agra Fort Agra Fort Agra Fort Agra
Fort Agra Fort Agra Fort Agra Fort Agra Fort Agra Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra
Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra Tomb of I'timād-ud-Daulah - Agra Taj Mahal - Agra
Taj Mahal - Agra Taj Mahal - Agra On the way to Gwalior Gwalior Fort Gwalior Fort Gwalior Fort
Gwalior Fort Gwalior Fort Gwalior Fort Gwalior Gwalior Gwalior
Gwalior Gwalior Gwalior Jai Vilas Palace - Gwalior Jai Vilas Palace - Gwalior Jai Vilas Palace - Gwalior
Datia Orchha Orchha Jahangir Mahal - Orchha Jahangir Mahal - Orchha Orchha
Orchha Orchha Palace - Orchha Orchha Palace - Orchha Orchha Palace - Orchha Orchha Palace - Orchha Orchha
Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha
Laxmi Temple - Orchha Laxmi Temple - Orchha Orchha Orchha Orchha Khajuraho
Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho
Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho
Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho
Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho Khajuraho
Khajuraho On the way to Varanasi On the way to Varanasi On the way to Varanasi On the way to Varanasi On the way to Varanasi
Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi
Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi
Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi
Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi
Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Varanasi Sarnath
Sarnath Sarnath Sarnath Sarnath Sarnath Sarnath
Sarnath Sarnath Sarnath Sarnath